_martwy_płód_, teksty z maja 2010 roku

8 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest _mar­twy_płód_.

Na cóż mi tułaczka i życie wie­czne­go wędrow­ni­ka, jak wys­tar­czy odejść kil­ka kroków od do­mu, by poczuć, się jak w in­nym świecie. Jak to możli­we? - Wyobraźnia.
Rzecz niedo­ceniana, choć wie­czna i codzienna... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 31 maja 2010, 14:30

Śmierć - Ona nie od­biera Nam życia, nie krzyw­dzi... Za­biera Nas tam, gdzie będziemy mieć pew­ność, że żaden bo­gaty Du­pek nie po­wie Ci "To nie są za wy­sokie pro­gi jak dla Ciebie, 'Śmieciu'?" .
Więc uśmie­cham się do Niej i kiedy po­wie do mnie "Chodź ze mną." ra­dośnie od­po­wiem jej "Moja Zbawczyni!" 

myśl
zebrała 38 fiszek • 27 maja 2010, 21:50

I uwiel­biam widzieć swo­je od­bi­cie w Twoich oczach, na­wet jak to spoj­rze­nie nie jest pełne miłości... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 23 maja 2010, 11:14

Rzu­cam się w błoto real­ne­go świata... Więc py­tam się "Przep­raszam, jest tu może ja­kiś prysznic?" 

myśl
zebrała 62 fiszki • 17 maja 2010, 19:59

Przep­raszam Cię...
Za to , że jes­tem ta­ka na­mol­na , 
Za to , że mu­sisz zno­sić mo­je fochy i dąsy ,
Za to , że za bar­dzo się sta­ram...
Lecz naj­bar­dziej przep­raszam Cię za to , 
Że mi na To­bie za­leży, za to , ze Cię kocham i wciąż nie mogę przestać...
 

myśl
zebrała 63 fiszki • 15 maja 2010, 20:00

Mój Dro­gi!
Ileż to już cza­su minęło odkąd Cię nie widziałam!
Chciałam wysłać do Ciebie list , w którym na­pisałabym , że tęsknie oraz z prośbą o powrót do do­mu... Lecz zgubiłam
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 58 fiszek • 11 maja 2010, 14:51

...I na­wet praw­dzi­wy przy­jaciel cza­sem za­wodzi, więc nie za­pomi­naj, że jest is­to­ta, której możesz po­wie­dzieć wszys­tko bez oba­wy , że ko­muś po­wie , że zdradzi , ze wyt­knie ci wszys­tkie błędy , wszys­tkie wa­dy...! - Twój pu­pil . Często za­pom­niany , źle trak­to­wany... Mi­mo te­go - wierny... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 maja 2010, 20:25

Z każdym ko­lej­nym dniem jes­tem świado­ma te­go , że możesz zna­leźć so­bie in­ny obiekt zain­te­reso­wań. Jes­teś w końcu zmien­ny jak po­goda w mar­cu... Więc cze­mu Cię pragnę? - Nie wiem.
To chy­ba przez te Two­je kar­me­lowe oczy...
 

myśl
zebrała 41 fiszek • 5 maja 2010, 14:18

_martwy_płód_

Eleonora: Imię to pochodzi od wyrazów od el - "Bóg" oraz or - "światło"; czyli "Bóg mi światłem", lub greckiego od eleo - "lituję się". Kobiety o tym imieniu posiadają silną wolę, mocny charakter. Są bardzo zdyscyplinowane i sprawiedliwe. Lubią się poświęcać. Są przede wszystkim strażniczkami domowego ogniska, co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

_martwy_płód_

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność