_martwy_płód_, teksty z listopada 2010 roku

13 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest _mar­twy_płód_.

Mi­mo te­go, że wiesz, iż już nic nie będzie...
Sie­dzisz i myślisz, jak dob­rze byłoby nie wy­powiadać tych kil­ku słów za dużo...
Bo prze­cież nie chciałaś zos­tać sama.
 

myśl
zebrała 43 fiszki • 30 listopada 2010, 18:58

Wciąż cze­kamy na od­po­wied­ni mo­ment, na właściwą chwilę...
A nie zauważamy, gdy jes­teśmy już jed­nym półdup­kiem w trumnie...Czas mija.
Ze­gar tyka.
A większość i tak stoi w miejscu. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 29 listopada 2010, 20:32

Unieśmy się na skrzydłach ro­man­tyzmu,
nie tkwij­my wciąż w ra­mionach diabła - pokusy...
 

myśl
zebrała 45 fiszek • 26 listopada 2010, 19:46

Wy­pełnij mną całe swo­je wnętrze...
Chce być dla Ciebie wodą... wodą życia...
 

myśl
zebrała 35 fiszek • 23 listopada 2010, 13:53

Śle­pota miłości ska­zała ty­le młodych na śmierć...


Przep­raszam , ale... Mój hu­mor jest kiepski.


Bra­ciszku, wiem , że Ją kochałeś...
[*]
 

myśl
zebrała 54 fiszki • 18 listopada 2010, 20:38

Zaw­sze kiedy się de­ner­wo­wałam - On mnie całował.
Nie rozumiałam.
Te­raz, kiedy mi Go zab­rakło zo­baczyłam , jak wielką moc po­siadały Je­go słod­kie us­ta.
A prze­cież nie lu­bię słodyczy...
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 listopada 2010, 20:45

Nie jes­tem twar­dym orzechem do zgryzienia...
To Ty masz słabe zęby...
 

myśl
zebrała 97 fiszek • 15 listopada 2010, 17:25

...A ten egoizm , który z Niej trys­kał był tak niez­nośny...
Że włas­ny cień Ją opuścił...
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 12 listopada 2010, 18:27

Marzę , byś cho­ciaż na mój pog­rzeb przyszedł
Byś choć jedną różę przyniósł...
 

myśl
zebrała 57 fiszek • 11 listopada 2010, 20:18

Pro­siłam Go, żeby wy­powie­dział 2 słowa , byłam pew­na , że po­wie "Kocham Cię,, a dos­tałam "Muszę Odejść"... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 10 listopada 2010, 13:34

_martwy_płód_

Eleonora: Imię to pochodzi od wyrazów od el - "Bóg" oraz or - "światło"; czyli "Bóg mi światłem", lub greckiego od eleo - "lituję się". Kobiety o tym imieniu posiadają silną wolę, mocny charakter. Są bardzo zdyscyplinowane i sprawiedliwe. Lubią się poświęcać. Są przede wszystkim strażniczkami domowego ogniska, co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

_martwy_płód_

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność