_martwy_płód_, teksty z kwietnia 2010 roku

7 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest _mar­twy_płód_.

- Po­wiedz mi tyl­ko... Jes­tem cho­ciaż częścią Two­jego życia?
- Przyk­ro mi... Nie wiem jak Ci to po­wie­dzieć...
- Wie­działem - i wyszedł , trzas­kając drzwiami.
- Chciałam po­wie­dzieć - do­kończyła - że jes­teś całym moim życiem... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 29 kwietnia 2010, 22:16

Kocham Cię i zro­bię dla Ciebie wszys­tko, Skar­bie , ale na­wet "wszys­tko" ma ja­kiś umiar... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 25 kwietnia 2010, 18:45

...Odór real­ne­go świata wchłonął wszys­tkie mo­je marze­nia... Więc zos­tało mi tyl­ko za­sypiać z nadzieją na to , że jeszcze kiedyś wrócą... I znów nad światem za­panu­je nieogar­niona pa­rano­ja zmysłowych po­całunków dobroci.... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 14 kwietnia 2010, 20:28

I wyszło na to , ze jes­tem jed­nak ego­cen­tryczką , egois­tką, za mało słucham , a dużo wy­magam , nie mam wsty­du... Lecz jak­byś tyl­ko po­wie­dział, stanęłabym przed Tobą mówiąc , ze nie ma wspa­nial­szej oso­by od Ciebie...
Lecz gdy­byś tyl­ko powiedział...
 

myśl
zebrała 34 fiszki • 9 kwietnia 2010, 20:34

Byłam dla Ciebie jak Bóstwo! Bos­ka Nefretete!...
Te­raz jes­teś ateistą...
Cóż za pech... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 6 kwietnia 2010, 21:29

Stanęłam na wy­sokości za­dania i pop­ro­siłam.
odmówił.
wyśmiał.
Odeszłam z uśmie­chem . Bo wie­działam .
On zadzwo­nił . 
On przep­ro­sił . 
I pop­ro­sił . 
Ah. pop­ro­sił! 
o jeszcze jedną szansę....
 

myśl
zebrała 45 fiszek • 3 kwietnia 2010, 15:43

Jak dwa łabędzie zbliżmy się, i w tańcu zachodzące­go Słońca po­witaj­my wschodzące gwiaz­dy. Usiądźmy na zielo­nej tra­wie , i pat­rząc so­bie w oczy słuchaj­my jak świer­szcze grają dla Nas miłosną balladę. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 kwietnia 2010, 20:17

_martwy_płód_

Eleonora: Imię to pochodzi od wyrazów od el - "Bóg" oraz or - "światło"; czyli "Bóg mi światłem", lub greckiego od eleo - "lituję się". Kobiety o tym imieniu posiadają silną wolę, mocny charakter. Są bardzo zdyscyplinowane i sprawiedliwe. Lubią się poświęcać. Są przede wszystkim strażniczkami domowego ogniska, co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

_martwy_płód_

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność