_martwy_płód_, teksty ze stycznia 2010 roku

19 tekstów ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest _mar­twy_płód_.

Ile to jest zaw­sze?
Zaw­sze to ty­le , ile pa­miętasz...
zaw­sze jest wte­dy , kiedy masz wspom­nienia , pa­miętasz je.
Zaw­sze umiera...
Po­zos­ta­je nig­dy . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 stycznia 2010, 13:20

- Ma­mo! Nie zmienisz mnie! Ro­bię co myślę.
- A myślisz cza­sem co ro­bisz ,Słon­ko ? 
- Ko­mu to te­raz pot­rzeb­ne, Mamo? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 stycznia 2010, 13:09

Bo miłość jest jak mu­zyka.
Trze­ba wysłuchać do końca , za­nim zde­cydu­jesz się dać ją na stratę... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 stycznia 2010, 22:44

Nieda­leko pa­da jabłko od jabłoni.
Więc dlacze­go krad­niemy jabłko z og­ro­du sąsiada?
Po­dob­no le­piej sma­kuje.
jest soczys­te i słod­kie.
Smak pokusy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 stycznia 2010, 12:33

-Kocham Cię.
-Dlaczego?
-Z miłości do piękna. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 stycznia 2010, 14:43

O duszo moja!
Nie płacz.
Krwa­wisz ? 
Zro­bię Ci okład ze szcze­rości .
Świat. To On Cię skrzyw­dził?
Miał rację.
Te­raz wszys­tko zbrudzo­ne jest błotem kłam­stwa.
Od Człowieka się te­go dowiedział?
Cze­mu więc Człowiek nie może dojść do te­go skąd się bie­rze kłam­stwo?
Os­karża Sza­tana.
Ile w tym prawdy? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 stycznia 2010, 13:08

... i opuściła mnie .Zos­tałam sa­ma z niepoukłada­nymi myśla­mi... Mie­sza­nym uczu­ciem... Niedo­kończo­nym wier­szem...
Ale wierzę , że jeszcze wróci...
...niewier­na wena. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 stycznia 2010, 20:26

Ska­zany na wie­czne potępienie szu­kał szczęścia przy niebie.... Nie wpuści­li Go.
zszedł na sam dół.... Do Lu­cyfe­ra.
On na Je­go cześć urządził ucztę.
Tam czuł się jak w do­mu...
O Boże ! 
A mówiłeś , ze wy­baczysz każde­mu z Nas!
Cze­mu więc zsyłasz Nas do piekła ?
A może tam jest le­piej niż tam... U Ciebie ? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 stycznia 2010, 21:57

...w tle można było usłyszeć "to non­sens! Kto Go do­puścił do głosu?!"
Lecz nie przej­mo­wał się tym i kon­ty­nuował swoją opi­nię na te­mat ludzkiego gatunku.
"My wszys­cy jes­teśmy zwierzęta­mi! Dra­pieżni­kami. Każdy gdzieś w głębi jest dzi­kusem , zwierzęciem.
Pochodzi­my od małp. Cze­mu więc jes­teśmy tak ok­rutni dla na­tury?!"
Ska­zali Go na karę śmier­ci . 
Kto dzi­siaj chce słuchać prawdy? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 stycznia 2010, 19:46

Spod aureol­ki i blond loczków wi­dać było ucięte ro­gi.
Skrzydła nie były już tak śnieżno­białe.
Poszarzały.
Opadła jas­na sza­ta .
Zo­baczył ko­goś w długim , czar­nym płaszczu.
Diabła w ciele anioła. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 stycznia 2010, 14:50

_martwy_płód_

Eleonora: Imię to pochodzi od wyrazów od el - "Bóg" oraz or - "światło"; czyli "Bóg mi światłem", lub greckiego od eleo - "lituję się". Kobiety o tym imieniu posiadają silną wolę, mocny charakter. Są bardzo zdyscyplinowane i sprawiedliwe. Lubią się poświęcać. Są przede wszystkim strażniczkami domowego ogniska, co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

_martwy_płód_

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność