_martwy_płód_, teksty z sierpnia 2010 roku

7 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest _mar­twy_płód_.

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 28 sierpnia 2010, 22:23

... i ja . Cho­ra na wy­bacza­nie , z ob­ja­wami myśle­nia po­zytyw­nie , "a może jed­nak Nam się uda ...".
Więc py­tam się - jest na sa­li ja­kiś le­karz ?!
 

myśl
zebrała 47 fiszek • 27 sierpnia 2010, 18:26

... i słowa , które por­wał wiatr , wte­dy , na tej po­lanie , przy wschodzie księżyca ... już nig­dy do Nas nie wrócą ...

Gdy coś wy­myka się spod Twoich rąk , a Ty wiesz , że nic nie możesz zro­bić . 

myśl
zebrała 50 fiszek • 24 sierpnia 2010, 09:58

Sta­rość - coś co się zaczy­na... kiedy się kończy... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 sierpnia 2010, 11:41

Mówiąc "chy­ba się w To­bie za­kochałem..."
a myśląc "kto po­wie­dział, że li­tość jest zła..."
 

myśl
zebrała 55 fiszek • 18 sierpnia 2010, 21:22

Gdy nie ma Cię ty­god­nie py­tają się gdzie jes­teś ...
Gdy nie ma Cię miesiące zaczy­nają tęsknić ...
Gdy nie ma Cię la­ta , po pros­tu ... za­pomi­nają .
 

myśl
zebrała 52 fiszki • 11 sierpnia 2010, 21:17

... z ur­wa­nego wpół zda­nia można było zro­zumieć wiele . Ja usłyszałam tyl­ko to co chciałam . 

Egoizm . Cza­sami je­dyna rzecz ja­ka trzy­ma przy życiu . 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 sierpnia 2010, 23:23

_martwy_płód_

Eleonora: Imię to pochodzi od wyrazów od el - "Bóg" oraz or - "światło"; czyli "Bóg mi światłem", lub greckiego od eleo - "lituję się". Kobiety o tym imieniu posiadają silną wolę, mocny charakter. Są bardzo zdyscyplinowane i sprawiedliwe. Lubią się poświęcać. Są przede wszystkim strażniczkami domowego ogniska, co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

_martwy_płód_

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność